ANVÄNDARVILLKOR

REGLER & VILLKOR

Denna webbplats ägs och drivs av MillionMind Sweden Technology AB, nedan ”MillionMind”, organisationsnummer. 556741-1128, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm, SVERIGE. Telefon +46 08 667 32 20, E-post info@millionmind.com

Dessa Regler och villkor är senast uppdaterade 2020-03-16, och beskriver vilken typ av information vi samlar och hur vi använder den. Dessa Regler och villkor kan komma att ändras från tid till annan, och vi kommer då att uppdatera dem på denna sida.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du använder våra quiztjänster, besöker webbplatsen www.millionmind.com eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Vi vill därför informera om vilka uppgifter vi samlar in om dig och vad vi gör med dessa uppgifter. Vi samlar in olika typer av information beroende på vilken sorts quiz du deltar i.

MillionMind är ansvarig för insamling och kontroll av all data som samlas in.

MillionMind hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning. Om du har frågor angående MillionMinds behandling av dina personuppgifter eller vill ha oriktiga uppgifter rättade eller raderade är du välkommen att kontakta oss.

Andra dokument som styr din användning av våra quiztjänster:

Utöver dessa Regler och villkor styrs din användning av vår webbplats också av följande dokument:

(a) Vår Integritetspolicy, se nedan.
Vår integritetspolicy reglerar vår användning av din personliga information. Det beskriver vilka typer av information vi samlar in, anledningarna till att vi samlar in den och hur vi använder den. Den beskriver även av vilka skäl och under vilka omständigheter vi kan vidarebefordra din personliga information till en tredje part, och ger dig annan relevant information om vår användning och/eller behandling av din personliga information och de rättigheter du har i förhållande till detta.

(b) Vår Cookiepolicy, se nedan.
Vår Cookiepolicy styr vår användning av cookies och liknande teknik på vår hemsida. Den beskriver vilka typer av cookies vi använder, syftet med användningen av dem och under vilka omständigheter vi kan komma att placera cookies på din dator, enhet eller webbläsare. Den innehåller också annan relevant information om cookies, till exempel hur du ändrar dina webbläsarinställningar och dina inställningar för att acceptera eller avvisa cookies.

Om du inte accepterar våra Regler och villkor bör du inte använda våra quiztjänster eller vår webbsida och inte skicka några personuppgifter till oss via dem.

INTEGRITETSPOLICY

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in uppgifter om namn och e-post av speltekniska skäl; dels för att man ska kunna särskilja olika unika deltagare och dels för att deltagarna ska kunna jämföra sina spelresultat på ett enkelt sätt, till exempel på våra topplistor.

Övrig spelstatistik rörande användarna som vi vanligtvis sparar är följande: speldatum, antal påbörjade och avslutade spel, vilka frågor respektive användare har svarat på och hur man svarade, samt poäng på enskilda frågor och sammanlagd poängsumma. I de fall vi begär andra uppgifter än de ovan nämnda sparas de på samma sätt som övriga uppgifter.

Vi kan komma att använda personuppgifter:
Vi på MillionMind tar din integritet på allvar och använder endast din personliga information för att administrera ditt konto och för att kunna tillhandahålla en bra quiztjänst.

De ovanstående uppgifterna används endast i det angivna syftet och i samband med enskilda quizer och kommer inte att användas för andra ändamål eller vidarebefordras till annan part än MillionMind eller den uppdragsgivare som står bakom respektive quiz.

När tidsperioden för quizet, inklusive efterarbete i form av till exempel vinsthantering och uppföljning, är utgången, eller senast 24 månader efter quizets startdatum, kommer dessa uppgifter att raderas.

I de fall datan exporteras till våra uppdragsgivare kommer personuppgifterna att registreras och administreras av denna part. Hanteringen av informationen kommer då att följa uppdragsgivarens integritetspolicy istället för denna Integritetspolicy. Vi har då inte längre kontroll över, och är inte ansvariga för, hur våra uppdragsgivare använder eller administrerar de aktuella personuppgifterna.

COOKIEPOLICY

Denna cookiepolicy gäller från och med 16 mars 2020, och anger grundförutsättningarna för hur vi på MillionMind använder cookies och liknande tekniker i, eller i anslutning till, våra quiztjänster och på vår webbplats, millionmind.com, och alla dess subdomäner.

Vår Cookie Policy kan komma att ändras från tid till annan, och vi kommer då att uppdatera den på denna sida.

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler eller delar av information som lagras på din dator eller mobila enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) när du besöker våra sidor. En cookie innehåller vanligtvis namnet på webbsidan som cookien kommer ifrån, ”livstiden” för cookien (d.v.s. hur länge den bevaras på din enhet), samt ett värde, vilket vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

Nödvändiga och icke-nödvändiga cookies

Det finns två typer av cookies: nödvändiga och icke-nödvändiga.

Nödvändiga cookies är cookies som antingen:
● enbart används för att utföra eller underlätta överföring av information över ett nätverk; eller
● är nödvändiga för att kunna tillhandahålla en onlinetjänst (till exempel vår webbplats eller en tjänst på vår webbplats som du vill använda dig av).

Icke-nödvändiga cookies är alla cookies som inte faller inom definitionen av nödvändiga cookies, till exempel cookies som används för att analysera hur du använder en webbplats (”analytiska cookies”), eller cookies som används för att visa annonser för dig (”annonseringscookies”).

Nödvändiga cookies
Vi använder följande nödvändiga cookies på, eller i anslutning till, vår webbplats och/ eller i vår quiztjänst:

Cookiens namnTyp av cookieFörsta- eller tredjepart?Permanent eller temporär?UpphörFunktion
millionmindFunktionellFörstapartTemporärNär du stänger din webbläsareQuiz-funktionalitet
PLAYER_DATA*FunktionellFörstapartPermanentEfter 12 årEnbart för quiztävlings-funktionalitet

Detta är cookies som är nödvändiga för att vår webbsida ska fungera eller för att tillhandahålla en tjänst du vill använda på vår webbsida. Vi använder dem för att:

• Komma ihåg dig som användare av vår webbsida. Detta gör en temporär förstapartscookie vid namn ”millionmind”.
• Koppla ihop dina speldata med ditt användarnamn, och för att förhindra missbruk av våra quiztjänster. Detta gör en temporär förstapartscookie vid namn ”millionmind”.
• Identifiera och autentisera dig när du loggar in i en quiztävling på vår webbplats. Du slipper därmed att logga in med dina användaruppgifter varje gång, och missbruk av våra quiztjänster förhindras. Detta gör en permanent förstapartscookie som upphör efter 12 år och heter ”PLAYER_DATA”.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter: vi behandlar personuppgifter som ingår i eller erhålls från nödvändiga cookies och är nödvändiga för våra, eller tredje parts, berättigade intressen (Artikel 6.1.f) i Allmänna dataskyddsförordningen).
Berättigade intressen: att säkerställa att vår webbsida och vår quiztjänst fungerar som de ska, och att tillhandahålla de onlinetjänster du vill använda.

Hur man väljer bort nödvändiga cookies

De flesta webbläsare låter dig blockera alla cookies, inklusive nödvändiga cookies. Observera dock att om du väljer att blockera alla cookies kanske delar av vår webbplats, och dess funktionalitet, inte kommer att fungera eller visas korrekt. Du kan radera befintliga cookies från din webbläsare genom att rensa din webbinformation och se till att alternativet ”rensa cookies och andra webbplatsdata” är markerat.

Tredjepartscookies
Följande webbplatser kan vid tillfälle komma att inkluderas i våra quizer. De använder cookies i sina system och kan komma att ändra denna användning utan vår vetskap:

WebbplatsTyp av cookieTemporär eller permanent?Cookiens namnFunktion
twitter.comFunktionell, AnalytiskTemporär och permanentTfw_exp, _twitter_sess, ct0,external_referer, guest_id, personalization_idGör det möjligt för dig att dela tävlingsresultat du fått i vårt system på Twitter. Vi använder inte dessa cookies för något annat ändamål.
facebook.comFunktionell, AnalytiskTemporär och permanentWd, reg_fb_ref, reg_fb_gate, reg_ext_ref, datr, _js_reg_fb_ref, _js_datrGör det möjligt för dig att dela tävlingsresultat du fått i vårt system på Facebook. Vi använder inte dessa cookies för något annat ändamål.

Observera att tredjepartsannonsörer eller -analytiska funktioner, och därmed deras cookies, kan komma att inkluderas i specifika kunders quizer. Dessa tredjeparts-samarbeten är ännu inte kända och kan ändras efter hand.

TERMS & CONDITIONS

This website is owned and operated by MillionMind Sweden Technology AB, below ”MillionMind”, corporate identity number 556741-1128, Bysistorget 8, 118 21 Stockholm, SWEDEN. Telephone +46 08 667 32 20, Email info@millionmind.com

These Terms and conditions were last updated 2020-03-16, and describe what kind of information we collect and how we use it. These Terms and conditions may be subject to change from time to time, and will then be updated on this page.

It is important to us that you feel secure and safe when you use our quiz service, visit the website www.millionmind.com or come into contact with us in any other way. Thus, we want to inform you about what personal data we collect about you and in what way we use this information. We collect different kinds of information depending on what quiz you decide to take part in.

MillionMind is responsible for the collection and management of all data that is collected.

MillionMind will always handle your personal data in accordance with applicable privacy- and data protection laws. You are welcome to contact us if you have any questions about MillionMind’s processing of your personal data, or want to have incorrect data corrected or deleted.

Other documents that govern the use of our quiz service:

In addition to our Terms and Conditions, your use of our website is also governed by the following documents:

(a) Our Privacy Policy, see below.
Our Privacy Policy regulates our use of your personal information. It describes which types of information we collect, our reasons for collecting it, how we use it, where we may share it with a third party, under which which circumstances and for what reason and other relevant information about our use of and / or processing of your information and your rights in connection with your information.

(b) Our Cookies Policy, see below.
Our Cookies Policy regulates our use of cookies and similar technologies on our website. It describes which types of cookies we use, our reasons for using them, the circumstances under which we may place cookies on your computer, device or browser and other relevant information about cookies, such as how you change your browser settings and settings for accepting or blocking cookies.

If you do not agree with the terms in this Privacy Policy, you should not use our quiz service or website, and you should not send us any personal information using them.

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy is effective from 15 May 2018 and may be subject to change from time to time, at which point it will be updated on this page.

Collection of personal data

We collect necessary personal data, such as names and email addresses, in order to be able to distinguish individual participants from each other and to give the participants an easy way of comparing results, for instance on the high score table.

Other game statistics that we usually store are: time and date for the quiz session, number of started and finished games, which questions each user have answered and points rewarded for individual questions, as well as the total per game. Any other information we may on occasion request will be stored in the same way as the information detailed above.

Your personal information may be used for the following purposes:
At MillionMind we take your privacy seriously, and will only use your personal data to manage your account and to enable us to provide a comprehensive quiz service.

The personal data collected will only be used for this purpose and in connection with the individual quiz/zes you choose to play, and will not be used for other purposes or forwarded to a third party. Only MillionMind and / or the client that is behind the quiz in question will have access to the information.

When the campaign period for the quiz, including subsequent work such as prize administration and other kinds of follow-up, has ended, or at the latest 24 months after the start date for the quiz, all personal data will be deleted.

In cases where the personal data is exported to the client behind the quiz in question, the information will be stored and regulated by that party. The handling of the information will then be the subject of the client’s privacy policy instead of this privacy policy. We are then no longer in control of, and not responsible for, how our client uses or shares the information.

COOKIES POLICY

This Cookies Policy is effective from 16 March 2020, and sets out the basis on which MillionMind use cookies and similar technologies on or in relation to our quiz service and our website, millionmind.com, including all its subdomains.

Our Cookies policy may be subject to change from time to time, and will then be updated on this page.

What is a cookie?

Cookies are small text files or pieces of information stored on your computer or mobile device (such as a smartphone or tablet) when you visit our pages. A cookie usually contains the name of the web page from which the cookie originates, the ”lifetime” of the cookie (i.e. how long the cookie is kept on your device), as well as a value, which is usually a randomly generated unique number.

Essential and non-essential cookies

Cookies can be classified as either ‘essential’ or ‘non-essential’.

Essential cookies are cookies that are either:
● used solely to carry out or facilitate the transmission of communications over a network; or
● strictly necessary to provide an online service (e.g. our website or a service on our website) which you have requested.

Non-essential cookies are any cookies that do not fall within the definition of essential cookies, such as cookies used to analyse your behaviour on a website (”analytical” cookies) or cookies used to display advertisements to you (”advertising” cookies).

Essential Cookies
We use the following essential cookies on or in relation to our website and / or our quiz service:

Name of CookieType of cookieFirst or Third party?Session or Persistent?Expiry TimePurpose
millionmindFunctionalFirst partySessionAt closing of browserQuiz functionality
PLAYER_DATA*FunctionalFirst PartyPermanent12yearsOnly for quiz competition functionality

These are cookies which are strictly necessary for our website to be able to operate or to provide you with a service on our website which you have requested. We use the following essential cookies on our website:

• First party session cookie to remember you as user on our website. This cookie is: ‘millionmind’
• First party session cookie to connect your game related data to your user and to prevent abuse of the game system. This cookie is: ‘millionmind’
• First party permanent cookie for a quiz competition to identify and authenticate you when you log into our website so you do not need to repeatedly enter your login information and to prevent abuse of the game system. They expire in 12 years. This cookie is: ‘PLAYER_DATA’

Legal basis for processing: we process information about you contained in or obtained from essential cookies in our legitimate interests (Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation).
Legitimate interests: ensuring our site functions properly and providing you with online services you have requested.

How to opt out of essential cookies

Most browsers allow you to block all cookies, including essential cookies. Please note, however, that if you block all cookies, parts of our website and its functionality may not work or display properly. You can delete existing cookies from your browser by clearing your browsing data and ensuring that the option to delete cookies is selected.

Third Party Cookies

The following websites may be included in our quizzes on occasion. They place cookies in relation to their systems and may change them without our knowledge:

Provider NameType of cookieSession or Persistent?Cookie namesPurpose
twitter.comFunctional,  AnalyticalSession and PermanentTfw_exp, _twitter_sess, ct0,external_referer, guest_id, personalization_idFrom our system you can share your game score on twitter. We do not use those cookies for our internal  purposes.
facebook.comFunctional,  AnalyticalSession and PermanentWd, reg_fb_ref, reg_fb_gate, reg_ext_ref, datr, _js_reg_fb_ref, _js_datrFrom our system you can share your game score on Facebook. We do not use those cookies for our internal purposes.

Note that in certain client’s quizzes third party advertisers or analytical functionalities will be included, and thus their respective cookies. Those third party services are not known at this moment and may change in future.